لطفا بفرمایید کسی که زیرخاکی و عتیقه ازکسی می خواسته بخره و فروشنده عوض آن چیزهای قلابی داده و الان فروشنده دستگیرشده، آیا خریدارکه الان خسارت دیده از چه راهی می تواند پیگیری کند؟ آیا خریدار هم جرمی مرتکب شده یانه(مثلا کالای قاچاق ). مستندبه قانون قضا جواب بدهید

پاسخ:

یک فصل و ۱۲ ماده از قانون مجازات اسلامی به شرح مجازاتى پیش بینى شده در رابطه با افرادى می پردازد که به شکل غیرمجاز درگیرفعالیت هاى مربوط به اموال تاریخى- فرهنگى هستند. در ماده۵۶۱ این قانون آمده است: «هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخى- فرهنگى از کشور، هر چند به خارج کردن آن نینجامدقاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال، به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل ۲ برابر قیمت اموال موضوع
قاچاق محکوم می گردد. » در تبصره این ماده قانونى نیز می خوانیم تشخیص ماهیت تاریخى- فرهنگى به عهده سازمان میراث فرهنگى کشورمی باشد.
در ماه ۵۶۲ قانون مذکور نیز آمده است: «هرگونه حفارى وکاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخى- فرهنگى ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاى مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگى کشور و آلات و ادوات حفارى به نفع دولت محکوم می شود. چنانچه حفارى در اماکن و محوط ههاى تاریخى که در فهرست آثار ملى به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبى صورت گیرد، علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفارى، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود. درتبصره یک این ماده نیز تأکید شده است: «هر کس اموال تاریخى-فرهنگى موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگى کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می گردد. » تبصره 2 همین ماده مجازات خریدار وفروشنده این اموال را بیان داشته است :
خرید و فروش اموال تاریخی ، فرهنگی حاصله ازحفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور ، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شوند . هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین بطور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد ، مرتکب به حداکثر مجازات مقررمحکوم می شود .
اما در مورد اشیاى زیرخاکى جریان به گونه دیگرى است. و به موجب قانون، حفارى، کشف بدون اطلاع رسانى به مراجع ذى ربط، نگهدارى و خرید و فروش این اشیا جرم محسوب می شود. بنابراین خریدار نیز مرتکب جرم شده وقابل پیگیری است اما برای جبران خسارت می تواند به فروشنده مراجعه نماید .